การประกันสุขภาพของญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกิน 3 เดือน จะต้องเข้าระบบประกันการรักษาพยาบาลของรัฐทุกคน ระบบการประกันการรักษาพยาบาลของรัฐในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัทและการประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป สำหรับการประกันสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัทนั้น พนักงานประจำจะได้รับการประกันผ่านทางบริษัท หากไม่ได้ทำประกันสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท จะต้องทำประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านทางสำนักงานที่ว่าการของรัฐ ประกันสุขภาพเหล่านี้จะครอบคลุม 70% ของค่ารักษาพยาบาล และจะต้องชำระด้วยตนเองอีก 30% ถ้าได้รับการรักษาในส่วนที่ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้เข้าระบบประกันสุขภาพของรัฐไว้ จะต้องชำระเต็มจำนวน 100%

การชำระค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลจะต้องชำระเมื่อได้รับการรักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะรับชำระด้วยเงินสด ผู้ที่มีประกันสุขภาพจะชำระ 30% ของค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเป็นครั้งแรก จะต้องชำระค่าตรวจอาการครั้งแรกด้วย ถ้าไม่มีประกันสุขภาพ ค่าบริการนี้จะประมาณ 2,800 เยน ค่าตรวจอาการเดียวกันตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปจะประมาณ 700 เยน ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำการรักษา และค่ายาสำหรับสถานพยาบาลที่จ่ายยาได้ จะถูกบวกเข้ากับค่าตรวจอาการข้างต้น ในกรณีที่ได้รับใบสั่งยาและไปรับยาที่ร้านยาเภสัชกร ให้ชำระค่ายาที่ร้านยาเภสัชกรหรือร้านขายยานั้น สำหรับการตรวจรักษาตอนกลางคืนหรือในยามฉุกเฉิน อาจจะต้องมีการชำระเงินล่วหน้าหรือต้องชำระค่าบริการเพิ่ม ค่าบริการเหล่านี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้นๆ

ประกันภัยส่วนบุคคลกับประกันภัยการเดินทาง

สำหรับการประกันภัยของบริษัทเอกชน คุณสามารถที่จะขอเงินที่ชำระไปคืนได้ แต่รายละเอียดในการครอบคลุมนั้นจะแตกต่างกันไปตามสัญญาที่ทำ คุณจึงจำเป็นต้องตรวจสอบบริการที่ครอบคลุมกับบริษัทประกันภัย สำหรับการจัดทำเอกสารที่จำเป็นในการขอเงินคืนจากบริษัทประกันภัย โปรดติดต่อสอบถามสถานพยาบาล ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาที่ติดมากับบัตรเครดิตนั้น จะมีขอบเขตการครอบคลุมไม่มากนักจึงควรระวัง