Medical Hotline

Listahan ito ng mga katanungan kaugnay sa medisina, at mga samahan at serbisyong mapakikinabangan sa paghahanap ng medikal na institusyon

The AMDA International Medical Information Center

Website 03-5285-8088

Nagre-refer ng mga ospital kung saan maaaring gumamit ng wikang banyaga sa Japanese, English, Thai, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Filipino at Vietnamese.

9:00am-8:00pm, Mon-Fri (Magkakaiba ang araw ng linggo at oras ng tanggapan ayon sa wika)

Himawari

Website 03-5285-8181

Maaaring maghanap ng ospital at dispensing pharmacy sa Tokyo kung saan maaaring gumamit ng wikang banyaga sa website. Sa telepono, maaaring tumanggap ng gabay kaugnay sa medisina sa English, Chinese, Korean, Thai at Spanish.

9:00am-8:00pm, araw-araw

Japan Helpline

Website 0570-000-911

Serbisyo ito ng 24 oras na emergency support sa buong bansa para sa mga dayuhang nakatira sa Japan. Nagbibigay dito ng advice mula sa madaling tanong hanggang sa pagtugon sa mga emergency.

24 hrs., araw-araw

Tokyo English Life Line (TELL)

Website 03-5774-0992

Naghahandog ang TELL ng konsultasyon sa telepono sa English para sa community ng mga dayuhan. Naghahandog ang mga nagsanay na telephone counselor ng suporta sa malawak na saklaw ng mga problema.

 9:00am-11:00pm, araw-araw (English lamang)

JMIP

Website

Institusyon ang JMIP na kumikilala sa medikal na institusyong tumutugon sa mga dayuhang pasyente sa Japan. Maaaring maghanap ng kinilalang ospital sa kanilang website.